herb   godloo powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego...


Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego jest organem administracji publicznej wykonującym zadania nadzoru budowlanego pierwszej instancji z zakresu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawa budowlanego. Aparatem wykonawczym Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp. jest Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp., funkcjonujący poza urzędem Starostwa Powiatowego. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań inspektoratu określa powiatowy inspektor w regulaminie organizacyjnym.

 • Struktura organizacyjna Inspektoratu:

POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO W GORZOWIE WLKP.

Piotr Koczwara
kierownik jednostki

STANOWISKO DS. INSPEKCJI, KONTROLI I ORZECZNICTWA
Ewa Grociak-Żminkowska
Karolina Górna

STANOWISKO OBSŁUGI KADROWEJ I KSIĘGOWEJ
Katarzyna Kwiatkowska-Cwojdzińska

 • Obszar działania:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp. znajduje się przy ul. Józefa Pankiewicza 5-7, w pokojach nr 314-317 w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. (więcej info).
Obszar działania Inspektoratu obejmuje 1217 km2 oraz ok. 70.900 osób, a odległości maksymalnego oddalenia terenu to ok. 70 × 35 km.
Właściwość miejscowa Inspektoratu to teren administracyjny Powiatu Gorzowskiego bez Miasta Gorzowa Wlkp. (PINB dla miasta Gorzowa Wlkp.), obejmujący Miasto Kostrzyn nad Odrą, Miasto i Gminę Witnica oraz Gminy Lubiszyn, Kłodawa, Bogdaniec, Deszczno i Santok wg mapy poniżej:

powiat

Obszar działania PINB w Gorzowie Wlkp.

 1. Czym się zajmujemy?
Uprawnienia i obowiązki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wynikają z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (j.t. Dz.U.2016.290 ze zm.). Stąd też, PINB nie może zajmować się sprawami nie ujętymi w powyższym zapisie ustawowym, w tym dotyczącymi zwłaszcza kwestii niewłaściwego wykonywania umów w procesie budowlanym lub inwestycyjnym przedsięwzięć budowlanych, jakości robót wykończeniowych i konstrukcyjnych (z wyjątkiem zagrożeń bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzkiego oraz mienia), wzajemnych relacji między deweloperami lub wykonawcami a ich kontrahentami, naruszeń własności, spraw między wynajmującymi a najemcami lokali oraz wszelkich innych zagadnień, które z mocy prawa należą do właściwości innych organów administracji publicznej oraz sądów.

Działalność  PINB opiera się o następujące obowiązujące akty prawa:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (j.t. Dz.U.2016.290 ze zm.);
2. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U.1998.133.872 ze zm.);
3. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U.2016.814);
4. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. 2008.227.1505 ze zm.);
5. Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (j.t. Dz.U.2016.1067);
... oraz w oparciu o zarządzenie wewnętrzne w postaci Regulaminu organizacyjnego PINB w Gorzowie Wlkp.

Do zadań organów nadzoru budowlanego należy:
 • kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego;
 • kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej;
 • badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych;
 • współdziałanie z organami kontroli państwowej.
Ponadto organy nadzoru budowlanego są obowiązane do:
 • bezzwłocznego przesyłania organom administracji architektoniczno-budowlanej kopii decyzji i postanowień wynikających z przepisów prawa budowlanego;
 • prowadzenia ewidencji decyzji, postanowień i zgłoszeń, o których mowa w art. 82b ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane;
 • prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych;
 • prowadzenia ewidencji zawiadomień o kontrolach, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane (obiekty wielkopowierzchniowe).
Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego obejmuje:
 • kontrolę zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę;
 • sprawdzanie posiadania przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie właściwych uprawnień do pełnienia tych funkcji;
 • sprawdzanie dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych.
Organy nadzoru budowlanego, kontrolując stosowanie przepisów prawa budowlanego:
 • badają prawidłowość postępowania administracyjnego przed organami administracji architektoniczno-budowlanej oraz wydawanych w jego toku decyzji i postanowień;
 • sprawdzają wykonywanie obowiązków wynikających z decyzji i postanowień wydanych na podstawie przepisów prawa budowlanego.
Nadzór budowlany
Wykonuje funkcje inspekcyjno-kontrolne oraz zadania związane z użytkowaniem obiektów budowlanych.

Obowiązki

Jak już zasygnalizowano wcześniej, uprawnienia i obowiązki PINB wynikają z art. 83 ust. 1 ustawy Prawo budowlane (j.t. Dz.U.2016.290 ze zm.). Oznacza to, iż PINB nie zajmuje się sprawami nie objętymi ustawą Prawo budowlane, których przykłady wskazano powyżej.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nadzoruje prawidłowość robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych, poprzez:
 • przyjmowanie zawiadomień o terminie rozpoczęcia budowy, osobach kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz projektanta sprawującego nadzór autorski, oraz wszelkich zmianach tych osób;
 • wstrzymywanie robót budowlanych, wykonywanych bez pozwolenia na budowę lub niezgodnie z pozwoleniem lub przepisami;
 • nakładanie obowiązków zmierzających do legalizacji samowolnie wykonywanych budów i innych robót budowlanych, sprawdzanie wykonania tych obowiązków, zatwierdzanie projektu budowlanego zamiennego i udzielanie pozwolenia na wznowienie robót;
 • wydawanie nakazów rozbiórki, w sytuacjach, gdy legalizacja nie jest możliwa;
 • wydawanie pozwoleń na użytkowanie i przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania wybudowanych obiektów;
 • nakładanie kar za niezgodne z pozwoleniem wykonanie robót budowlanych;
 • nakładanie kar za użytkowanie obiektu bez pozwolenia na użytkowanie albo zawiadomienia o zakończeniu budowy;
 • nadzorowanie wykonywania okresowych i nadzwyczajnych kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego;
 • wydawanie nakazów usunięcia stwierdzonych w obiekcie budowlanym nieprawidłowości;
 • wydawanie nakazów rozbiórki obiektu nieużytkowanego lub niewykończonego i nienadającego się do odbudowy, remontu lub wykończenia;
 • wydawanie nakazów opróżnienia budynku grożącego bezpośrednio zawaleniem;
 • sprawdzanie wykonania obowiązku niezwłocznego usunięcia istniejącego w obiekcie budowlanym zagrożenia;
 • przyjmowanie zawiadomień o katastrofach budowlanych, wyjaśnianie ich przyczyn i prowadzenie postępowań w tych sprawach;
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających i składanie wniosków o ukaranie z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.
W zakresie spraw budowy lub robót budowlanych dotyczących obiektów budowlanych, w których Wojewoda jest organem pierwszej instancji wymienionych w art. 82 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane właściwy jest Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego. Przykładowo są to obiekty budowlane:
 • hydrotechniczne piętrzące, upustowe, regulacyjne, melioracji podstawowych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi;
 • dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu - niezwiązanymi z użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad - wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek;
 • usytuowane na obszarze kolejowym;
 • lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi;
 • usytuowane na terenach zamkniętych;
 • strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych;
 • elektrowni wiatrowych, w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz.U.2016.961).
Uprawnienia
Realizując swoje obowiązki PINB lub osoby działające z jego upoważnienia mają prawo wstępu:
  • do obiektu budowlanego;
  • na teren:
   • budowy;
   • zakładu pracy;
   • na którym jest prowadzona działalność gospodarcza polegająca na obrocie wyrobami budowlanymi;
  • żądania od uczestników procesu budowlanego, właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, a także dostawcy wyrobów budowlanych, informacji lub udostępnienia dokumentów:
   • związanych z prowadzeniem robót, przekazywaniem obiektu budowlanego do użytkowania, utrzymaniem i użytkowaniem obiektu budowlanego;
   • świadczących o dopuszczeniu wyrobu budowlanego do obrotu albo jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym;
  • w razie powstania uzasadnionych wątpliwości co do jakości wyrobów budowlanych lub robót budowlanych, a także stanu technicznego obiektu budowlanego, nakładania (w drodze postanowienia) obowiązku dostarczenia w określonym terminie odpowiednich ocen technicznych lub ekspertyz, a w przypadku ich niedostarczenia w wyznaczonym terminie lub dostarczenia ocen lub ekspertyz niedostatecznie wyjaśniających sprawę - zlecenia wykonania tych ocen lub ekspertyz lub dodatkowych ocen lub ekspertyz na koszt osoby zobowiązanej do ich dostarczenia.